First United Methodist Church
Wednesday, February 19, 2020
Devils Lake, North Dakota